bild
Entreprenörer - Frågor vid första kontakten

Vi på Coach & Capital jobbar mycket nära våra entreprenörer – från den första kontakten tills vi tillsammans har genomfört en ”gemensam resa”.

Hur jobbar vi tillsammans i utvärderingsfasen?

Coach & Capital är intresserade av bolag som har lämnat produktutvecklingsfasen och har kundintäkter. Vårt fokus detta år är att investera i bolag som har en årsintäkt från 5 mkr och upp till 50 mkr.

Om du har ett intressant projekt som möter våra kriteria är det enklast emaila oss all relevant information eller ring vår kontaktperson i Management Teamet för en kort första avstämning om hur vi ser på ditt projekt.

TIPS! För att spara tid både dig som entreprenör och oss på Coach & Capital är det effektivast om du innan den första kontakten tar en ordentlig titt på informationen på denna sida för att se som ditt projekt passar oss. Se också till att material som du skickar till oss i största möjliga mån besvarar frågeställningar som vi tar upp på denna sida.
Efter att vi har fått information från dig gör vi en första snabbanalys för att se hur väl ditt projekt passar oss samt ser hur mycket vårt aktiva nätverk kan assistera i ditt projekt om vi skulle engagera oss.

Om svaret är positivt att vi är intresserade att fortsätta utvärderingen av ditt projekt skissar vi vid nästa kontakt på hur en plan ser ut för att vi tillsammans kan skapa en så effektiv utvärderingsprocess som möjligt av ditt projekt.

I vår fortsatta utvärdering av ditt bolag engagerar vi personer i vårt nätverk som har relevant bakgrund och erfarenhet för ditt projekt.

Tillsammans med ett eventuellt slutligt investeringsbeslut arbetar vi också fram en handlingsplan för hur vi tillsammans på bästa sätt kan utveckla ditt bolag. Vi identifierar också personerna i vårt nätverk som på bästa ska engagera sig i ditt projekt i samband med att vi genomför en investering.

Vilka typer av projekt är vi intresserade utav?


För att ge dig som entreprenör så bra bild som möjligt av vilka typer av projekt som vi är intresserade av har vi nedan gett en relativt detaljerad bild av vilka typer av projekt vi är intresserade utav. Vi har också identifierat de frågeställningar som vi anser är extra viktiga när vi tittar på ett projekt.

Produkter
 • Bolaget äger egna produkter/mjukvaror/system (dvs bolaget är ej ren underleverantör, legotillverkare mm och ej heller återförsäljare, distributör eller motsvarande).
 • Branscher IT, Telekom, Internet, Media, Energiteknik, Miljöteknik, Medicinteknik Tillverkningsindustri mm (dock ej Biotech eller Pharma).
 • Ej kapitalintensiva produkter med fåtal kunder.
 • Kompletterande teknologier (framför omvälvande teknologier) eftersom kompletterande kräver mindre beteendeförändringar hos olika aktörer på marknaden.
 • Vi kan också göra undantag från att investera i teknikföretag (vi har t ex engagerat oss i ett modedesignföretag)
 • Några nyckelfrågor: Vad är unikt? Hur många timmar är nedlagda på produktutveckling till dagens datum? Hur många personer har varit involverade i utvecklingen? Hur stor är den ”relativa tekniska höjden”?
Marknad, kunder & försäljning
 • Vårt fokus nu är bolag med årsintäkter från 5 mkr upp till 50 mkr.
 • Stor totalmarknad, eller nischmarknad med potential
 • Bra marknadsposition med möjligheter att expandera vidare i Sverige, samt goda förutsättningar för stark ökning av internationell försäljning.
 • Marknadsdynamik som skapar tillväxtmöjligheter och där det finns mindre krav på beteendeförändringar hos marknadens aktörer för att skapa säljframgång.
 • Potential att skapa en effektiv säljprocess
 • Några nyckelfrågor: Vilket problem försöker produkten lösa? Hur stort är detta problem? Vad är värdet för att lösa problemet? Hur löses problemet idag? Kort beskrivning av marknaden och dess dynamik? Hur stor är marknaden? Vilka är de olika marknadssegmenten? Framtida tillväxt? Viktiga förändringar på marknaden? Vilka beteendeförändringar krävs av marknadens andra aktörer, för att ta till sig produkten?
Kunder
 • Bra referenskunder på plats
 • Några nyckelfrågor om kunder: Vilka är kunder idag? Bra referenskunder? Prospekts?
Försäljning
 • Potential att skapa en effektiv säljprocess
 • Några nyckelfrågor: Hur stora är intäkterna idag? Hur ser historiska intäktsrampen ut? Hur stora är planerade intäkter några år framåt? Hur bearbetas kunder idag, framtida planer? Hur ser säljprocess ut?  Hur långa är ledtiderna från första kontakt till avslut? Hur ser kundernas köpprocess ut?
Konkurrens
 • Produkter (system mm) ska ha viss unikitet, teknisk höjd samt besitta bra konkurrensposition.
 • Bolaget ska ha eller ha möjlighet att skapa en unik position på marknaden
 • Några nyckelfrågor: Vilka är konkurrenterna? Vad är fördelarna gentemot konkurrenterna?
Entreprenör & ledning
 • Ledning på plats
 • Bolaget skall drivas av kompetent VD/entreprenör med vilja och förmåga att utveckla bolaget samt besitta säljförmåga (alternativt det föreligger ett management-skifte där ny VD/entreprenör har tydlig agenda för att utveckla bolaget).
 • Vettigt synsätt på bolagstillväxt
 • Några nyckelfrågor: Vilka leder företaget? Kort bakgrund, relevant erfarenhet? Vilken typ av nyckelpersoner behöver rekryteras framöver?
Ekonomi
 • Omsättning årstakt från par MSEK upp till ca 50 MSEK
 • Bra bruttomarginaler eller tydlig plan för att förbättra.
 • Plan för lönsamhet och positivt operativt kassaflöde
 • • Attraktiv affärsmodell (antingen existerande, alternativt ska finnas potential för utveckling av en bra affärsmodell).
 • Ej "finansiellt drivet" bolag (ex planer utgår från finansiellt behov, ägare har orealistiska värderingsförväntningar, riskfylld intäktsramp (hockeysticka), mm
 • Några nyckelfrågor: Budgetar? Hur ser affärsmodellen ut?
Ägarsituation
 • Ej alltför många ägare. Ej "svaga" ägare med stor ägarandel. Ej ägare med olika agendor.
 • Även strategiskt skifte eller förändringssituation där justerad affärsidé /affärsmodell / kunderbjudande eller motsvarande kan innebära större genombrott på marknad.
 • Ägare gemensam agenda intresserade att göra en "exit inom" en 4-5 års period.
 • Några nyckelfrågor: Hur ser ägarbilden ut idag? Vad är ägarnas mål med företaget?
 Coaching
 • Bolaget, inkluderande ledning och storägare, ser positivt på att få in ny aktiva ägare och ser det som en viktig framgångsfaktor att ha en investerare som bidrar både på styrelsenivå och operativ nivå.
 • Några nyckelfrågor: Inom vilka områden anser du att ”aktiv coaching” (som inkluderar både strategiskt styrelsearbete och mer operativt ledningsarbete) kan stärka ditt företag? Vad anser du vara speciellt viktigt?
Kapitalbehov:
 • Vi investerar initialt från 1 mkr. I flera steg investerar själva upp till 6-8 mkr. Vi vill ha medinvesterare.
 • Några nyckelfrågor: Vad är kapitalbehovet närmaste året? Vad är ytterligare kapitalbehov senare? Vilka potentiella medinvesterare finns? Vad är värderingsförväntningar?

Kort om våra kriterier

Kommersialiseringsfas – försäljning av produkter/tjänster har startat. Vårt fokus nu är bolag med årsintäkter från 5 mkr upp till 50 mkr.

Teknologi - i bred bemärkelse, helst skyddad av patent eller liknande. IT, Telekom, Internet, Media, Energiteknik, Miljöteknik, Medicinteknik (dock ej biotech eller pharma), Tillverkningsindustri mm. Vi föredrar kompletterande teknologier framför omvälvande teknologier. (Vi kan även göra undantag och engagera oss utanför tekniksektorn, vi har t ex investerat i ett modeföretag).

Marknadspotential
– väl definierat kundbehov på en snabbt växande marknad eller en stor marknad i förändring. Internationell potential.

Entreprenör
- drivkraft, bra erfarenhet, integritet och omdöme.

Coaching
– bolaget ser aktiv coaching som en stor framgångsfaktor.

Kapitalbehov
– vi investerar initialt från 1 mkr. Vi kan i flera steg själva investera upp till 5-10 mkr. Vi har gärna medinvesterare, men är normalt ”lead investor”.